th th
en

โครงงาน “กิ้งกือน้อยในป่าใหญ่” จากรร.วารีเชียงใหม่ ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในเวที Thailand Biodiversity Youth Forum 2019

299A8066 1600x1067

5 เมษายน 2562/ ปทุมธานี – เยาวชนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล  คว้าที่ 1 ในการประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยางานเวทีเยาวชนไทย “อนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน” (Thailand Biodiversity Youth Forum 2019,) กับ โครงงานกิ้งกือน้อยในป่าใหญ่ พร้อมร่วมนำผลงานไปโชว์ระดับประเทศ ในงาน International Conference on Biodiversity 2019  

 299A8838 1600x1067

นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสต์แห่งชาติ “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการงานเวทีเยาวชนไทย“อนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน” (Thailand Biodiversity Youth Forum 2019, BYF 2019)  ขึ้นในรูปแบบการประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยา  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในระดับประเทศและนานาชาติในอนาคต ซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกผู้สมัครจำนวน 30 ทีมจากทั่วประเทศ มาประชันนำเสนอผลงานเมื่อวันที่ 3-5เมษายน 2562 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

299A8842 1600x1067

ผลปรากฏว่า โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ  ใน “โครงงานกิ้งกือน้อยในป่าใหญ่” โดย เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิจิตตปัญญารักษ์ และเด็กหญิงสิริปรียา  พิพัฒน์พัลลภ และนางฉวีวรรณ อ้นโสภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

299A8850 1600x1067

รองชนะเลิศอันดับ 1 จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย  กับ “โครงงานสีสันแห่งดอกงิ้วและความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชุมชน เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย”  โดย เด็กหญิงศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด และเด็กหญิงอรทัย ศรีวรรณ และนายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

299A8859 1600x1067

รองชนะเลิศอันดับ 2 จากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ ใน “โครงงาน Moss : Tiny  but Powerful” โดยมี เด็กหญิงอภิชญา เชื้อก๋อง และเด็กหญิงลักษณารีย์  สมบุญ และนายจักรพงศ์  จันทวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

299A8288 1600x1067

นางกรรณิการ์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการนี้หวังส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นถิ่นของตนเอง โดยผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 ทีม จะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานระดับประเทศในงาน International Conference on Biodiversity 2019 ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร อีกด้วย”

299A86591600x1067
299A86581600x1067
299A86411600x1067
299A86191600x1067
299A81071600x1067

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร