th th
en

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง

         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 เพื่อดำเนินงานบริหาร และพัฒนาโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยมีหน้าที่สำคัญ คือ เป็นองค์กรของประเทศในการสร้างความเข้าใจหรือยกระดับความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ
         อพวช. มีภารกิจในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม และการจัดการทุกรูปแบบ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเดิม 3 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปี 2552 ได้มีพิพิธภัณฑ์ที่เปิดใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 คือ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ และในปี 2562 อพวช. มีการเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่อีกหนึ่งแห่งคือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
         รายงานการให้คำปรึกษาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของ อพวช. กำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ การดำเนินงานตามนโยบาย ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งโดยการประเมินผลการดำเนินงานของ อพวช. ประจำปี 2563 ดังเอกสารแนบ
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประจำปี 2563 (รอบ 3 เดือน) ดาวน์โหลด