th th
en

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการ พนักงานบริหาร และช่างเทคนิค กองพัฒนาและผลิตนิทรรศการ สำนักโครงการพิเศษ จำนวน 5 อัตรา

portrait lowres 15

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  จำนวน 5 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการ พนักงานบริหาร  และช่างเทคนิค 
กองพัฒนาและผลิตนิทรรศการ  สำนักโครงการพิเศษ
ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน (ระบุตำแหน่ง สังกัดให้ชัดเจน)
พร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
ได้ที่กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1887 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน