th th
en

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหาร (งานวิเทศสัมพันธ์) กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

c8dddc72c0de6f987591adedc6f27ce7 L

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริหาร (งานวิเทศสัมพันธ์)
กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน (ระบุตำแหน่ง สังกัดให้ชัดเจน)
พร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
ได้ที่กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1887 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน