หน้าหลัก  พิพิธภัณฑ์ออนไลน์  นิทรรศการออนไลน์  นักสำรวจจิ๋วออนไลน์  วัสดุและคลังตัวอย่าง  การวิจัย  ค่ายธรรมชาติวิทยา  ข้อมูลการเข้าชม
เกี่ยวกับเรา  
         พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่ 2 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และจัดแสดงนิทรรศการ ทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของไทย บนเนื้อที่กว่า 1,100 ตร.ม. ซึ่งนิทรรศการที่นำมาจัด แสดงภายในจะทำให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา นับตั้งแต่การกำเนิดโลก การกำเนิดสิ่งมีชีวิต ที่ต้องอาศัยการวิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนานจนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยนิทรรศการแต่ละส่วนจะมีการนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง

ความเป็นมา
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ได้รับการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2538 โดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมวัสดุอุเทศ ศูนย์แสดงนิทรรศการและเผยแพร่ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา และศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยธรรมชาติวิทยา ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง มีที่ทำการ พื้นที่แสดงนิทรรศการ และคลังเก็บวัสดุตัวอย่าง เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 26,865,000 บาท (ยี่สิบหกล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ.2543

ชื่อองค์กร
        ชื่อภาษาไทย  :   
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
        ชื่อภาษาอังกฤษ   : 
Thailand Natural History Museum
        ชื่อย่อ   :   
พธช. , THNHM

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
          
เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา
          เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยาในประเทศไทย