จ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๑ / ๒๕๕๗)

29 กันยายน 2557