จ้างให้บริการที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด ศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และการจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๔/๒๕๕๘)

23 กุมภาพันธ์ 2558