ประกาศเชิญชวนว่าจ้างออกแบบอาคารสำนักงานคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

23 กุมภาพันธ์ 2558

    - ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง เชิญชวนว่าจ้างออกแบบอาคารสำนักงานคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

      - กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาทำการ ณ กองการพัสดุ สำนักงาน อพวช. (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยแสดงเอกสารหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) ของผู้ที่จะเสนองาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจฯ และผู้มาติดต่อขอรับเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มายื่นแสดง

      -  กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. พร้อมหลักประกันซอง จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน อพวช.

   - กำหนดเปิดซองใบเสนองาน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน อพวช.