ประกาศเชิยชวนจ้างออกแบบอาคารสำนักงานคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

28 พฤษภาคม 2558

     ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศเชิญชวนยื่นเอกสารคุณสมบัติและแนวคิดในการออกแบบอาคารสำนักงานคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

      - กำหนดรับเอกสารประกาศเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗๘ ณ กองการพัสดุ สำนักงาน อพวช. (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยแสดงเอกสารหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) ของผู้ที่จะเสนองาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจฯ และผู้มาติดต่อขอรับเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มายื่นแสดง

     กำหนดยื่นซองเสนองาน วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. พร้อมหลักประกันซอง (เสนองาน)  จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน อพวช.

     -  กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนองาน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเลี้ยงรับรอง สำนักงาน อพวช.

    - กำหนดเปิดซองเสนองาน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเลี้ยงรับรองสำนักงาน อพวช.