เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างให้บริการที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมติดตั้ง ๑ งาน (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๘ / ๒๕๕๘ ก.)

26 มิถุนายน 2558