จ้างให้บริการที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมติดตั้ง ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒/๒๕๕๙)

29 ตุลาคม 2558