ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

03 มิถุนายน 2559

๑. ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

๒. กำหนดรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาทำการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยแสดงเอกสารหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) ของผู้ที่จะเสนองาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจฯ และผู้มาติดต่อขอรับเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มายื่นแสดง

๓. กำหนดยื่นซองเสนองาน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พร้อมหลักประกันการเสนองาน จำนวน ๒๘,๗๘๖.๒๕ บาท ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน อพวช.

๔. กำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป