สอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและชุดรับ-ส่งไฟฟ้าหลักพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ๑ งาน (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐)

25 พฤศจิกายน 2559