ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลังวัตถุตัวอย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๔ / ๒๕๖๐)

08 ธันวาคม 2559