ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับชิ้นงานนิทรรศการ ๒ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล ๑ เครื่อง (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๕/๒๕๖๐ ก.)

19 กรกฎาคม 2560