ประกวดราคาจ้าง จัดพิมพ์วารสาร อพวช. (NSM JOURNAL) รวม ๑๒ ฉบับ พร้อมเอกสารสิทธิประโยชน์ และซองพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๐/๒๕๖๐

28 กันยายน 2560