ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร อพวช. พื้นที่ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีสแควร์ (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๘/๒๕๖๐ ก.)

29 กันยายน 2560