ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ Science Museum Maker ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒ /๒๕๖๑

17 พฤศจิกายน 2560