ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษา และทำความสะอาดชิ้นงานแสดงแผ่นดินไหวด้วยระบบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

07 ธันวาคม 2560

อพวช. มีความประสงค์ปจะประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯ ตามหัวข้อดังกล่าว โดยกำหนดและระยะเวลาดำเนินการ ไฟร์แนบนี้