ประกวดราคาจ้าง ออกแบบนิทรรศการชั่วคราว เรื่อง Logical ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๖ / ๒๕๖๑

18 ธันวาคม 2560