ประกวดราคาก่อสร้าง ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและชุดรับ-ส่งไฟฟ้าหลักพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ งาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑

02 พฤษภาคม 2561

อพวช. ประสงค์ประกวดราคาก่อสร้าง ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและชุดรับ-ส่งไฟฟ้าหลักพิพิธภัณฑ์เทสโนโลยีสารสนเทศ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีกำหนดและรายละเอียดตามเอกสารแนบ