ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงระบบการเข้าห้องเก็บตัวอย่าง อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ๑ งาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ ๒๔/๒๕๖๑

02 พฤษภาคม 2561