ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอระบายความร้อน (Cooling Tower) พร้อมงานท่อ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 พฤษภาคม 2561

-       ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอระบายความร้อน (Cooling Tower) พร้อมงานท่อ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

-   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.