ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงชุดรับส่งตู้เมนไฟฟ้า (LDP) อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑

07 พฤษภาคม 2561

ด้วย อพวช. มีความประสวค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงชุดรับส่งตู้เมนไฟฟ้า (LDP) อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน โดยมีกำหนด

1. ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2561

2. ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

3. ตรวจสอบคุณสมบัติและผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561