ชี้แจงเพิ่มเติมตามประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๕ /๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15 พฤษภาคม 2561

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(ประกาศเดิมตามลิ้งค์ http://www.nsm.or.th/procurement/index.php/item/5726-futurium-e-bidding)

ี่รายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมตามสำเนาไฟล์ที่แนบ