ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชุดรับส่งตู้เมนไฟฟ้า (LDP) อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤษภาคม 2561

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชุดรับส่งตู้เมนไฟฟ้า (LDP) อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน 

(ประกาศตามลิ้งเดิม http://www.nsm.or.th/procurement/index.php/item/5771-ldp-e-bidding)

รายละเอียดขี้แจงเพิ่มเติมตามไฟร์ที่แนบ