ชี้แจงเพิ่มเติม ตามประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและชุดรับ-ส่งไฟฟ้าหลัก อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พฤษภาคม 2561

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและชุดรับ-ส่งไฟฟ้าหลัก อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน 

(ประกาศตามลิ้งเดิม http://www.nsm.or.th/procurement/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&cid=5767)

รายละเอียดขี้แจงเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

1. ให้แตกไฟล์ ZIP เป็นไฟล์ AUTOCAD 2007

2. ให้ขยายดูใน MODEL