จ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

31 พฤษภาคม 2561