ชี้แจงเพิ่มเติม # ๒ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๕ /๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)

31 พฤษภาคม 2561

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง “ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)ตามประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ ๑๕/๒๕๖๑ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จึงได้ร่วมทำ “ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  ไว้กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งตามแนวปฏิบัติในรายการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมนั้น กำหนดให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาลงนามในข้อตกลงคุณธรรม พร้อมให้สแกนกลับเข้าไปในระบบเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา โดยหากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการเสนอราคา

อพวช. จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม พร้อมให้ผู้เสนอราคาทุกรายพิมพ์แบบ “ข้อตกลงคุณธรรม” ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ให้มีอำนาจผู้เข้าร่วมเสนอราคาลงนาม และให้สแกนในข้อตกลงคุณธรรมที่ผู้มีอำนาจได้ลงนามแล้ว กลับเข้าไปในระบบเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคาในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑