ประกวดราคาจ้างผู้จัดทำนิทรรศการและการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มิถุนายน 2561

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานตั้งอยู่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า อพวช.มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้จัดทำนิทรรศการและการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๑ วัน ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามสำเนาไฟล์ประกาศฯ พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๑ รวมถึงขอบเขตงานจ้างและเอกสารแนบท้ายขอบเขตที่แนบ

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการใดสนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้าง สามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารได้ที่ www.gprocurement.go.th