ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เลขที่ 40/2555 เรื่องประกวดราคาจ้าง จัดทำของที่ระลึก "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555" รวม 2 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์

01 สิงหาคม 2555