ประกาศผลประกวดราคาจ้างสร้างนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง Spy : Code Breaker ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๗/๒๕๖๐)

21 ธันวาคม 2559