ประกาศผลประกวดราคาซื้อจอรับภาพฟูลโดม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๔.๕ เมตร ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๒/๒๕๖๐)

21 ธันวาคม 2559