จ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM) -- [มกราคม ๒๕๖๑]

25 มกราคม 2561

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานตั้งอยู่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า อพวช.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยองค์ประกอบของงานโดยรวมมีดังนี้

ก. งานก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้สอยสำหรับจัดการแสดงนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดบริการผู้เข้าชมและงานด้านการบริหารจัดการของ อพวช. ขนาด พื้นที่ของอาคารรวมประมาณ ๓๗,๗๐๐ ตารางเมตร และรวมพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร อีกประมาณ ๕๖,๙๐๐ ตารางเมตร  

               ข. งานก่อสร้างนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง ในอาคารศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต เป็นการจัดแสดง นิทรรศการ เกี่ยวกับองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาและผลงานการวิจัย-พัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบ สาระบันเทิงและสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เข้าชม มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ ๑๘,๘๐๐ ตารางเมตร

                ราคากลางค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๑,๙๓๕,๙๗๒,๓๙๘  บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์แนบ