ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑

25 มกราคม 2561

ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๑,๘๓๖,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกล้าน) บาท

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑,๙๓๕,๙๗๒,๓๙๘ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่างฯ (ฉบับที่ ๑) : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์     : ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐ (นำส่ง ณ งานสารบรรณ กองกลาง สำนักบริหารส่วนสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.)

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๘ และ ๑๘๕๙

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ (กองการพัสดุ) และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย