ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารจัดการงานระบบประกอบอาคารโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑

22 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารจัดการงานระบบประกอบอาคารโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๕,๖๒๕,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๕,๕๖๔,๙๙๙.๙๗ บาท (ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

 

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

 

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

 

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๙ 

 

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

 

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

 

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย