ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 220 KVA. พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒

11 กุมภาพันธ์ 2562

“อพวช.” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 220 KVA. พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเป็นดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๐  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

๒. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๗๗๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ และ ๑๘๕๙  ในวันและเวลาราชการ