ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑

14 กุมภาพันธ์ 2562

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑

 วงเงินงบประมาณโครงการ : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

 วันที่ประกาศร่าง TOR : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๐, ๑๘๔๘ และ ๑๘๗๘ 

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ (กองการพัสดุ) และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐ (ส่วนกลาง)

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น)

      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย