ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแล บำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ ถนน ลานจอดรถและทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๕๒/๒๕๖๒

02 กันยายน 2562

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแล บำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ ถนน ลานจอดรถและทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการดังนี้

๑. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

๓. ราคากลางประกอบการพิจารณาว่าจ้างในครั้งนี้ วงเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๘ ในวันและเวลาราชการ