ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคาร ถนนจอดรถ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน

08 เมษายน 2563

 

             ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคาร ถนนจอดรถ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีกำหนดการดังนี้

           1.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                 2.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น

                    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 5779999 ต่อ 1878 1848 และ 1840 ในวันและเวลาราชการ