th th
en

sumonta2020

 

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การศึกษา

 • Ph.D. (Genetics), U. Of Hawaii, Honolulu, Hi., U.S.A.โดยทุน East West Center
 • M.S. (Genetics) และ B.A. (Zoology) U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A.

sakorn 2018

 

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อำนวยการ อพวช.
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

 การศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

02pic

 

ศ. ดร. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การศึกษา

 • ปริญญาเอก (วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • ระดับหลังปริญญาเอกด้านอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

pic1 2020new

 

ดร. นพ. ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ

กรรมการผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติการทำงาน

 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 • รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

 การศึกษา

 • ปริญญาโท-เอก Doctor of Public Health Johns Hopkins University
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 • อนุกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการ อพวช.

veena2020
นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ประวัติการทำงาน
 • รองอธิบดีกรมสรรพกร
 • สรรพากร ภาค ๑๐ กรมสรรพากร
 • นิติกร กรมสรรพากร
การศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • ประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบของ อพวช.

tatiya2020
นางตติยา ใจบุญ
กรรมการผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
การศึกษา
 • ปริญญาโท (วทม.) สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี (วทบ.)สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ อพวช.
 • อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ อพวช.

sapawan2020
ศ. ดร. ศุภวรรณ  ตันตยานนท์ 
กรรมการ (โดยตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานสหพันธ์สมาคมเคมีแห่งเอเชีย
 • นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
การศึกษา
 • Diploma (Polymer Science), Ferrara University, Italy
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Organic Chemistry), Worcester Polytechnic Institute, USA
 • ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาเคมีอินทรีย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี (วท.บ.) เกียรตินิยม สาขาเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ/อนุกรรมการ

       -

chatchay 2018
นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
 • รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 กรรมการ/อนุกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ อพวช.

apisit 2018
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
 • ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
การศึกษา
 • Master of Arts (Industrial Design) University of Central England, United Kingdom
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • ประธานอนุกรรมการจัดการนวัตกรรม

pongsuk2020
นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT)
 • เจ้าของเว็บไซต์ beartai.com และพิธีกร beartai
 • ผู้อำนวยการจัดงาน Thailand Game Show มหกรรมเด็กเล่นเกมงานแสดงเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
 • กรรมการ Event Management Association (EMA) สมาคมสร้างสรรค์การจัดงาน ก่อตั้งโดย 40 บริษัทอีเว้นท์ออแกไนเซอร์ชั้นนำของเมืองไทย
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศศบ. สาขาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • อนุกรรมการจัดการนวัตกรรม

pic2 2020new

 

ผศ. ดร. รวิน  ระวิวงศ์

ผู้อำนวยการ อพวช.

กรรมการและเลขานุการ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านวิศวกรรม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมูลนิธิชัยพัฒนา
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 การศึกษา

 • M.S., Ph.D. (Engineering Management), University of Missouri, USA
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร