th th
en

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563

มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561