สัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 3

สัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 3

01-12-2022
02-12-2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ด้านธรรมชาติวิทยา ผู้จัดการองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา และงานพิพิธภัณฑ์ ส่งบทความและบทคัดย่อสำหรับพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอในงาน สัมมนาวิชาการนานาชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาครั้งที่ 3: ความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสังคม (The 3rd International Symposium on Natural Science: Natural Resource Stability and People’s Responsibility for Society) รายละเอียด คลิก

Natural Science Museum would like to cordially invite you to participate “The 3rd International Symposium on Natural Science: Natural Resource Stability and People’s Responsibility for Society”. click here

สัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 3 Eng

Related