โครงการ “สื่อเรียนวิทย์อุปถัมภ์ กับ NSM Plearn Science”

โครงการ “สื่อเรียนวิทย์อุปถัมภ์ กับ NSM Plearn Science”

19-10-2022

โครงการ “สื่อเรียนวิทย์อุปถัมภ์ กับ NSM Plearn Science”

โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

    ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม และประเทศชาติกับอพวช.ด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของอพวช. เงินบริจาคและการเสียสละของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่ช่วยส่งเสริมให้ภารกิจแห่งชาติของ อพวช. มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

รายละเอียดโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการสื่อเรียนวิทย์อุปถัมภ์ ประเภทบุคคล

โครงการสื่อเรียนวิทย์อุปถัมภ์ ประเภทหน่วยงาน

ติดต่อแจ้งความประสงค์
นางนันทิดา ศรีเปารยะ
สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย โทร. 0 2577 9999 ต่อ 3130
e-mail: nantida@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน