ตราสัญลักษณ์ อพวช.

New NSM logo

ลักษณะสัญลักษณ์

เน้นลายเส้น อ้างอิงวิทยาการจากรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ สามารถมองได้หลายความหมาย ลักษณะเส้นแสดงถึงการผสมผสานศิลปะและวิทยาการเข้าด้วยกัน นอกจากมีความนุ่มนวลอ่อนโยน และยังมีความน่าพิศวง น่าค้นหา ไม่ปิดกั้นและตีกรอบ แสดงให้เห็นถึงความคิดนอกกรอบได้อย่างลงตัว ด้านล่างของสัญลักษณ์มีอักษรภาษาอังกฤษว่า “NSM” ถัดลงมามีอักษรภาษาไทยว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

ความหมาย

สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการทำหน้าที่เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตด้วยสัญลักษณ์การเรียงตัวของลายเส้นรูปลูกบาศก์สามลูกเรียงกัน โดยสื่อสารในภาพของ “ตึกลูกเต๋า” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ อพวช. และเป็นภาพที่รู้จักกันมาตั้งแต่ในอดีต สัญลักษณ์นี้แสดงถึงการที่ อพวช. เป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดกว้างออกเพื่อส่งมอบองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่สังคมไทยในช่องทางที่เปิดให้คนเข้าถึงได้ง่าย ให้สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ค้นพบ ค้นคว้า หาคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง และยังเป็นเส้นทางของการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ อพวช. ส่งมอบให้กับสังคมและพร้อมจะนำพาสังคมเข้าสู่ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนักรู้ ส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปใช้และแบ่งปัน อันจะนำไปสู่ชัยชนะของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ขนาด

ไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดในการใช้งานสัญลักษณ์ ขนาดขึ้นอยู่กับที่ว่างและ  สื่อที่จะใช้ 

สีของสัญลักษณ์

สีน้ำเงิน Intelligent Blue หมายถึง สีของความรู้สึกของการเปิดรับความฉลาด รอบรู้ ความมีเสถียรภาพ ความมั่นใจ ความเป็นองค์กรของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือและความจงรักภักดี

สี New logo

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน