กะรัต (Carat)

กะรัต (Carat)

14-12-2021
กะรัต (Carat)

เมล็ดคารอบ (Carob)

 

กะรัต (Carat) คือ หน่วยในการวัดระดับของน้ำหนักอัญมณีต่าง ๆ เช่น เพชร ทับทิม และบุษราคัม เหตุที่เรียกว่า กะรัต เนื่องจากสมัยโบราณ ยังไม่มีการกำหนดอัตราในการวัดน้ำหนักสิ่งของต่าง ๆ อย่างชัดเจน จึงใช้เมล็ดของพืชชนิดหนึ่ง ชื่อว่า “คารอบ” (Carob) ซึ่งเมล็ดของต้นคารอบจะมีน้ำหนักเท่ากันทุกเมล็ด จึงได้นำมาใช้เป็นมาตรฐานในการวัดน้ำหนักอัญมณี โดยเมื่อเทียบกับระบบเมตริก เมล็ดคารอบ 1 เมล็ด จะเท่ากับเพชร 1 กะรัต และมีน้ำหนัก 0.2 กรัม เช่น แหวนเพชร 5 กะรัต จะเท่ากับ เมล็ดคารอบ 5 เมล็ด และมีน้ำหนัก 1 กรัม ในเวลาต่อมา มีการออกเสียงคำว่า คารอบ เพี้ยนเป็น กะรัต จึงใช้ กะรัต เป็นหน่วยวัดระดับของน้ำหนักอัญมณี ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

shutterstock 794045815 1

 

ที่มาข้อมูล :
กะรัตเพชร คำนวณอย่างไร? กะรัตหนักเท่าไหร่? คุณรู้แล้วหรือยัง?. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://abovediamond.com/diamond-carat/ [8 กันยายน 2563]

ผู้เขียน : นางสาวเอมอร จันทรเสนา สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม ผู้อำนวยการกองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน