มติพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เสนอแก้112 แต่ให้เอกสิทธิ์แต่ละพรรค

ข่าวสารที่่คล้ายกัน