นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อพวช. จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่า อพวช.
จะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน