บริติช มิวเซียม (British Museum)

บริติช มิวเซียม (British Museum)

29-04-2022
บริติช มิวเซียม (British Museum)

บริติช มิวเซียม (British Museum) ได้ส่งปอยผม 2 ชิ้น ของกษัตริย์เอธิโอเปียคืนให้กับพิพิธภัณฑ์ Nation Army ประเทศเอธิโอเปีย โดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากสำหรับชาวเอธิโอเปียโดย เส้นผมของจักรพรรดิ Tewodros นั้นถูกนำไปในปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) โดยครอบครัวของศิลปิน
ที่มาวาดภาพจักรพรรดิบนเตียงนอนเมื่อเสียชีวิต โดยปอยผมชิ้นหนึ่งถูกบรรจุในซองจดหมายที่มีตราประทับของจักรพรรดิ รัฐบาลเอธิโอเปียได้กล่าวว่า
การจัดแสดงเส้นผมนั้นเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม โดยเมื่อได้เส้นผมกลับมาแล้ว จะทำการฝังในหลุมศพของจักรพรรดิต่อไป

จากข่าวนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้โลกเริ่มให้ความสนใจในเรื่องสิทธิและสิ่งของที่ควรจะต้องเป็นสมบัติของชาติตนเองมากขึ้น การเรียกร้องให้พิพิธภัณฑ์ฯ คืนสิ่งของ
ที่เป็นของชนชาติของตนจะมีมากขึ้นในอนาคต โดยอาศัยเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตรวจสอบแหล่งที่มา ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยนั้นที่เคยเรียกร้อง
การส่งคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสถาบันศิลปะชิคาโก ในปี พ.ศ. 2531 และในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทย
เพื่อทำการติดตามและทวงคืนวัสดุหรือสิ่งของที่เป็นของแผ่นดิน

ภาพจาก https://www.theguardian.com/culture/2019/mar/04/uk-museum-agrees-to-return-ethiopian-emperors-hair
ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://www.theguardian.com/culture/2019/mar/04/uk-museum-agrees-to-return-ethiopian-emperors-hair
ผู้เขียน : นายชูศักดิ์ แสงสันต์