ฟิวเจอร์เรียม

ฟิวเจอร์เรียม

24-11-2021
ฟิวเจอร์เรียม

โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)

        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินโครงการ “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)” ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ตัวอาคารออกแบบตามแนวคิด Infinity Shape สูง 4 ชั้นมีพื้นที่อาคาร รวม 37,700 ตารางเมตร สร้างบนพื้นที่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยและของโลก ที่เหมาะสมกับผู้เข้าชม
ทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับอายุ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม กับบุคลากร นักวิจัย ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อเป็นแหล่งในการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การประยุกต์ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้กับประเทศ เป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์แก่เยาวชน เกี่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อค้นพบตัวเอง และพิจารณาถึงการเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับการแสดงผลงานวิจัย-พัฒนา ต้นแบบของนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐ นำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอด หรือนำสู่การประกอบการเชิงธุรกิจต่อไปจนเกิดธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลดีต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในอนาคต โดยแบ่งพื้นที่สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมประกอบด้วย

  1. กลุ่มนิทรรศการโลกนวัตกรรม (Innovation World) ที่จัดแสดงนิทรรศการ 8 แกลเลอรี่ ได้แก่ คมนาคมและขนส่ง, หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, การจัดการภัยพิบัติ, พลังงานทางเลือก, เกษตรอัจฉริยะ, เทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี, อวกาศและการบิน และเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยชั้นที่ 1
  2. กลุ่มนิทรรศการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Job World) ที่จัดแสดงนิทรรศการ 3 แกลเลอรี่ ได้แก่ ค้นพบแนวทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ แนะแนวอาชีพต่าง ๆ และการฝึกทดลองปฏิบัติงานแต่ละอาชีพชั้น3

ข่าวสารที่่คล้ายกัน